Regulamin

PREAMBUŁA

Program Płacę Terminowo ma na celu wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców płacących terminowo swoje zobowiązania.
Polscy przedsiębiorcy spotykają się często z nieuczciwym wydłużaniem czasu oczekiwania na zapłatę faktur przez swoich kontrahentów. Takie praktyki doprowadziły już wiele firm do bankructwa lub przynajmniej zachwiania ich płynności finansowej.
Większość przedsiębiorców wie, że warto starannie dobierać partnerów biznesowych przed rozpoczęciem współpracy, ale nie mają gdzie sprawdzić, czy dana firma im po prostu zapłaci.
Program Płacę Terminowo powstał po to, by każdy przedsiębiorca mógł szybko zweryfikować dany podmiot gospodarczy, czy w oczach swoich kontrahentów płaci terminowo za swoje zobowiązania. Z drugiej strony to program dla firm, które chcą się pochwali tym, że płacą terminowo.

Program nie jest rejestrem dłużników.

 

REGULAMIN

 

§1. DEFINICJE

1. Płacę Terminowo (dalej, jako Program lub Serwis) – serwis internetowy znajdujący się pod domeną placeterminowo.pl
2. Uczestnik – podmiot gospodarczy, który przystąpił do programu „Płacę Terminowo”. Po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonał procesu rejestracji w serwisie Płacę Terminowo i korzysta z niego na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
3. Kontrahent – podmiot gospodarczy współpracujący z Uczestnikiem.
4. Internauta lub Gość – Każda firma, która korzysta z serwisu Płacę Terminowo bez rejestracji.
5. Rejestracja – proces polegający na podaniu danych firmowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na stronie serwisu. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych oraz akceptacji regulaminu.
6. Profil lub Konto – wydzielona przestrzeń w serwisie przeznaczona dla Uczestnika.
7. Oznaczenie – przycisk Programu do pobrania przez Uczestnika programu „Płacę Terminowo” na swoją stronę WWW. Potwierdza, że dany podmiot gospodarczy posiada swój profil w programie Płacę Terminowo.
8. Proces certyfikacji – to okres od momentu ukończenia rejestracji do momentu uzyskania Certyfikatu.
9. Certyfikat - dokument w formie elektronicznej zamieszczany na profilu Uczestnika i/lub w formie papierowej wysyłany na adres Uczestnika. Dokument ten potwierdza, że dany podmiot gospodarczy był Uczestnikiem programu „Płacę Terminowo” w danym okresie i że w tym czasie nie został wniesiony wobec niego skuteczny Sprzeciw. Certyfikat może też być wystawiony, jeśli jego Kontrahenci potwierdzą, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Uczestnik płacił terminowo swoje zobowiązania/faktury.
10. Potwierdzenie – to procedura, dzięki której nasi Kontrahenci mogą potwierdzić, że przez ostatni okres 12 miesięcy płaciliśmy terminowo swoje zobowiązania.
11. Sprzeciw – udokumentowane zgłoszenie od Kontrahenta, że Uczestnik z powodu zaległości w opłacaniu swoich zobowiązań/faktur nie zasługuje na uczestnictwo w Programie.

 

§2. ZASADY OGÓLNE PROGRAMU

1. Program Płacę Terminowo to system oceny przedsiębiorców, jako terminowych płatników przez ich partnerów gospodarczych. W Programie Firmy z całej Polski, mogą poprosić swoich Kontrahentów o potwierdzenie faktu regulowania przez nich w terminie zobowiązań płatniczych.
2. W trakcie rejestracji w programie Uczestnik wybiera swój identyfikator (login), służący do identyfikacji go w Programie oraz hasło umożliwiające dostęp do swojego konta. Następnie uzupełnia wszelkie niezbędne dane o firmie, którą rejestruje w Programie.
3. Po założeniu Profilu Uczestnik otrzymuje Oznaczenie na swoją stronę WWW świadczące o przystąpieniu do Programu. Następnie wysyła do swoich Kontrahentów zaproszenia celem Potwierdzenia przez nich faktu terminowego opłacania faktur/zobowiązań przez Uczestnika. Certyfikat jest wtedy przyznawany za 12 miesięczny okres terminowego płacenia zobowiązań potwierdzony przez Kontrahentów. Może też być przyznany za okres uczestnictwa w Programie bez wniesionego zasadnego sprzeciwu.
4. Każdy z Uczestników Programu jak i inni Internauci mogą wnieść Sprzeciw wobec Uczestnika Programu. Sprzeciw powinien być potwierdzony odpowiednimi dokumentami świadczącymi, że Uczestnik ma zaległości płatnicze wobec zgłaszającego Sprzeciw. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Uczestnikiem a zgłaszającym Sprzeciw, zespół Płacę Terminowo rozpatrzy sprawę Sprzeciwu i podejmie jednostronnie decyzję o oddaleniu Sprzeciwu lub zawiesi uczestnictwo w Programie Uczestnika do czasu wyjaśnienia sporu przez strony. W sytuacjach dwuznacznych zespół Płacę Terminowo będzie się opierał o prawomocne wyroki sądowe.
5. Zgłaszającym Sprzeciw może być tylko zarejestrowany podmiot gospodarczy. Wraz ze zgłoszeniem Sprzeciwu zgłaszający jest zobowiązany podać dane swojej Firmy takie jak: Pełna nazwa, adres, telefon kontaktowy, adres email, NIP, REGON, numer KRS lub innego dokumentu rejestrowego oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
6. W celu pełnego korzystania z programu Płacę Terminowo należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go.
7. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu Rejestracji.

 

§3. PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Uczestnikiem może być wyłącznie zarejestrowany podmiot gospodarczy.
2. Uczestnik zobowiązuje się podać prawdziwe i aktualne dane oraz aktualizować je w miarę konieczności. Właściciel Programu nie ma obowiązku weryfikacji danych podanych przez Uczestnika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych.
3. Uczestnik ma prawo i jest to zalecane do używania Oznaczenia udostępnianego przez Program i zamieszczenia go poprzez udostępniony link na swojej stronie internetowej jak również wklejenie oznaczenia Płacę Terminowo w stopki podpisów używanych w poczcie email.
4. Przez udział w programie Uczestnik zobowiązuje się do:
   1. Przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych osób trzecich,
   2. Przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
   3. Używania narzędzi dostępnych w Programie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
   4. Poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Uczestników,
   5. Stosowania technik i urządzeń niezakłócających pracy infrastruktury informatycznej,
   6. Nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Programu.
5. Uczestnik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasła dostępowe. Właściciel Programu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi w wyniku przekazania bądź nieświadomego udostępnienia jego hasła dostępowego.

 

§4. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, MS Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Opera, lub podobną).
2. Uczestnik zezwala Serwisowi na przetwarzanie następujących danych technicznych i technologicznych:
   1. Adres IP,
   2. Wywołany adres internetowy (URL),
   3. Rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Uczestnik,
   4. Innych informacji transmitowanych protokołem http i https.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Uczestnika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub Trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Uczestnika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Uczestnika.

 

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i FIRMOWYCH

1. Podczas rejestracji w Serwisie Uczestnik podaje następujące dane:
   1. Pełną nazwę firmy
   2. Nazwy Marek firmy
   3. Adres siedziby
   4. Dokumenty rejestrowe
   5. Numery NIP; REGON i KRS/zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej.
   6. Telefony kontaktowe
   7. Adres poczty elektronicznej,
   8. Login
   9. Pełne dane fakturowe i korespondencyjne.
   10. Forma prawna.
2. Korzystanie z poszczególnych usług świadczonych w Serwisie może wymagać podania innych danych, w szczególności dotyczy to organizowanych konkursów i promocji dla Uczestników.
3. Poprzez rejestrację w Serwisie jego Uczestnik wyraża zgodę na:
   1. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych Uczestnika przez Serwis w zakresie niezbędnym do organizacji Serwisu, w sposób określony niniejszym regulaminem,
   2. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych Uczestnika przez Serwis w celach marketingowych i statystycznych,
   3. Przekazywanie zgromadzonych danych Uczestnika do państwa trzeciego, w szczególności w celu promocji Uczestnika,
   4. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych Uczestnika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji firm z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia, jakości usług świadczonych w serwisie,
   5. Rozpowszechnianie danych Uczestnika zgromadzonych w jego koncie w sieci Internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu,
4. Poprzez rejestrację w Serwisie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych firmowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Programu będącej własnością Ravelia Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Newelska 6 lok. 432, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z Serwisu i Polityką Ochrony Prywatności. Równocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od właściciela Serwisu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.
5. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od Serwisu o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
6. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Serwis określa Polityka Ochrony Prywatności.

 

§6. OPŁATY

1. Dokonywanie jakichkolwiek opłat w Programie nie jest obowiązkowe. Serwis proponując daną usługę wystawia fakturę pro-forma, którą trzeba opłacić jedynie w przypadku, jeśli chce się korzystać z danej usługi tj.: przystąpić lub kontynuować udział w Programie lub wykupić przyznany Certyfikat. Brak dokonania opłaty przez Uczestnika oznacza rezygnację z danej usługi bez żadnych konsekwencji w szczególności finansowych dla Uczestnika wobec właściciela Programu.
2. Uczestnik rejestrujący się w Programie, dokonuje rejestracji na czas nieokreślony. By się wyrejestrować (usunąć konto) należy postępować zgodnie z par. 7 ust. 5 Regulaminu.
3. W przypadku nie opłacenia faktury pro-forma w terminie za uczestnictwo w programie Uczestnik może zostać zawieszony w uczestnictwie otrzymując status nieaktywny lub może zostać usunięty z programu.
4. Uczestnictwo w programie jest płatne - aktualne stawki zawsze określa cennik będący załącznikiem do Regulaminu
5. Uczestnicy uiszczają opłaty roczne w pierwszym miesiącu nowego okresu rozliczeniowego za uczestnictwo w programie opłacając fakturę pro-forma wystawioną przez właściciela Programu, w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem. Faktura VAT wystawiana jest niezwłocznie po uregulowaniu płatności.
6. Serwis może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i opusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony.
7. Wprowadzenie rabatów, zniżek, opustów i promocji nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
8. Opłaty za usługi świadczone przez Serwis mogą być wnoszone przez Uczestników w następujący sposób:
   1. Przelew bezpośrednio na konto,
   2. System płatności elektronicznych,
9. Serwis świadczy usługi zaraz po zarejestrowaniu się do Serwisu. W tym momencie generowana jest automatycznie faktura pro-forma a po jej opłaceniu wysyłana jest właściwa faktura VAT.
10. Serwis wystawia fakturę za dokonanie płatności wyłącznie w formacie PDF i umożliwia jej pobranie na profilu użytkownika.
11. Uczestnicy zarejestrowani akceptują przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Ravelia Group Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku.
12. Po wniesieniu opłaty za świadczenie Usługi, Uczestnik nie może żądać zwrotu zapłaconej kwoty, nawet w przypadku chwilowego lub ciągłego wyeliminowania go z programu poprzez zasadny Sprzeciw.

 

§7. REZYGNACJA Z USŁUG I USUNIĘCIE KONTA W SERWISIE

1. Serwis może odmówić rejestracji Uczestnikowi bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn jego Konto, jeśli:
   1. Cel rejestracji jest w oczywisty sposób sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,
   2. Działalność Uczestnika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także, jeśli narusza prawa osób trzecich,
   3. Uczestnik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Uczestników serwisu.
2. W przypadkach mniejszej wagi serwis może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta.
3. Serwis powiadomi Uczestnika o fakcie zawieszenia bądź usunięcia z serwera Konta Uczestnika w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej lub poprzez indywidualną wiadomość prywatną.
4. Od decyzji o odmowie rejestracji Uczestnika bądź zawieszenia lub trwałego usunięcia Konta Uczestnik może się odwołać w sposób wskazany w informacji o zawieszeniu lub usunięciu Konta. Serwis powinien odnieść się do odwołania Uczestnika w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia odwołania. Jeśli serwis nie udzieli odpowiedzi w ciągu 7 dni przyjmuje się, że decyzja została cofnięta, a pełna funkcjonalność Konta przywrócona. Decyzja odmowna jest ostateczna i odwołanie do serwisu od takiej decyzji nie przysługuje.
5. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie i w takim przypadku powinien skontaktować się z administratorem serwisu korzystając z działu kontakt lub wysłać listem poleconym prośbę o usunięcie go z Programu.
6. W przypadku rezygnacji z Programu przez Uczestnika wniesione wcześniej opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

§8. REKLAMACJE

1. Serwis może odmówić rejestracji Uczestnikowi bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn jego Konto, jeśli:
   1. Cel rejestracji jest w oczywisty sposób sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,
   2. Działalność Uczestnika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także, jeśli narusza prawa osób trzecich,
   3. Uczestnik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Uczestników serwisu.
2. W przypadkach mniejszej wagi serwis może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta.
3. Serwis powiadomi Uczestnika o fakcie zawieszenia bądź usunięcia z serwera Konta Uczestnika w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej lub poprzez indywidualną wiadomość prywatną.
4. Od decyzji o odmowie rejestracji Uczestnika bądź zawieszenia lub trwałego usunięcia Konta Uczestnik może się odwołać w sposób wskazany w informacji o zawieszeniu lub usunięciu Konta. Serwis powinien odnieść się do odwołania Uczestnika w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia odwołania. Jeśli serwis nie udzieli odpowiedzi w ciągu 7 dni przyjmuje się, że decyzja została cofnięta, a pełna funkcjonalność Konta przywrócona. Decyzja odmowna jest ostateczna i odwołanie do serwisu od takiej decyzji nie przysługuje.
5. Uczestnik może wycofać się uczestnictwa w Programie w każdym czasie i w takim przypadku powinien skontaktować się z administratorem serwisu korzystając z działu kontakt lub wysłać listem poleconym prośbę o usunięcie go z Programu.
6. W przypadku rezygnacji z Programu przez Uczestnika wniesione wcześniej opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

§9. ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

1. Serwis nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Uczestnikami, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Uczestnikami serwisu.
2. Serwis nie odpowiada w żaden sposób za jakiejkolwiek czynności lub skutki ich wykonania, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Uczestników wobec innych Uczestników lub niezarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania Uczestników. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Uczestników i Internautów. Serwis nie ponosi także odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem wystawionych przez Serwis Certyfikatów, opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie i poza nim. Program w żaden sposób nie gwarantuje i nie odpowiada za płatności swoich Uczestników wobec innych podmiotów gospodarczych. Certyfikaty wystawiane są jedynie na podstawie opinii różnych podmiotów gospodarczych, za które Serwis nie bierze w żaden sposób odpowiedzialności.
4. Uczestnikom serwisu nie przysługują roszczenia wobec Ravelia Group Sp. z o.o. z tytułu przerw w działaniu serwisu spowodowanych poprzez siły wyższe lub jeżeli łączna ilość dni w roku nie przekroczy 30dni. W innym przypadku serwis zwróci poniesione opłaty proporcjonalnie do ilości dni przerwy. Z tytułu przerwy nie przysługują Uczestnikom żadne inne roszczenia wobec właściciela Programu.
5. Serwis nie odpowiada za błędy w opisach Uczestników, czy też nierzetelne informacje na ich temat.
6. Serwis nie odpowiada za błędnie usunięte lub zablokowane profile Uczestników w większym zakresie niż zwrot poniesionych opłat przez Uczestnika za okres niemożności korzystania z serwisu.

 

§10. PRZEPISY I INFORMACJE KOŃCOWE

1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie organizator powiadomi Uczestników poprzez ich konto w Serwisie,. Uczestnik, który nie akceptuje nowego regulaminu powinien poprosić zgodnie z par.8 ust.5 o usunięcie jego konta z Programu i domagać się zwrotu poniesionych opłat za niewykorzystany okres uczestnictwa. Brak takiej prośby oznacza akceptację nowego regulaminu.
2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez stosowną informację w serwisie przy logowaniu lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
3. Właścicielem Programu jak i znaków graficznych oraz domeny placeterminowo.pl jest Ravelia Group Sp. z o.o. ul. Newelska 6 lok. 432, 01-447 Warszawa, NIP 5272752923, Regon 363199658 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000590709, Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN
4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z programu Płacę Terminowo.
5. Uzupełnieniem do niniejszego regulaminu są załączniki stanowiące integralną jego część. Zmiany zapisów w załącznikach nie wymagają ponownej akceptacji regulaminu.

 

§11. ZAŁĄCZNIKI

1.    Polityka Ochrony Prywatności
2.    Cennik